Spring naar inhoud

Privacyverklaring

Privacyverklaring Psychosociale Therapie Praktijk

Hanneke Naber, houder van bovengenoemde psychosociale therapie praktijk, gevestigd in Tiel (Dodewaardlaan 5, 4006 EA) neemt de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
06 19831671

www.praktijknaber.nl
hfjnaber@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ondergetekende verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij van u verkrijgen, verzamelen c.q. verwerken wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Deze gegevens worden achter slot en grendel, c.q. versleuteld bewaard.

Onze website en/of andere digitale diensten verzamelen geen gegevens over websitebezoekers. Als u veronderstelt dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via hfjnaber@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Ondergetekende verwerkt door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze dienstenen.
 • Voor de inhoudelijke dienstverlening die wij u bieden. Privé-gevoelige informatie bewaren wij alleen in overleg en met uw uitdrukkelijke toestemming; hetzelfde geldt voor besprekingen en/of correspondentie hierover met derden (collegae, supervisoren, etc.).

Geautomatiseerde besluitvorming
Ondergetekende neemt geen stappen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen - zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen.
Bureau Wijland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ondergetekende bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra de relatie tussen ondergetekende en U beëindigd wordt zullen de bijbehorende gegevens op uw verzoek onmiddellijk worden verwijderd.

Ondergetekende verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor  de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hfjnaber@hotmail.com.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Ondergetekende wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ondergetekende neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Digitale apparatuur is met wachtwoorden beveiligd.
 • Alle persoonlijke gegevens van clienten zijn opgeslagen op één PC in een versleutelde map (versleuteling door Axcrypt).
 • Alle privé-gevoelige digitale berichten (zoals emails en whatsapp-berichten, etc.) worden verwijderd, c.q. in beveiligde mappen opgeborgen.
 • Als er een datalek ontstaat dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op en onderneem ik actie om schade te beperken.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via hfjnaber@hotmail.com.

Januari 2022
Hanneke Naber